Regulamin

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Rowerowy Cieszyn. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej,
  2. promowanie komunikacji, rekreacji i turystyki rowerowej zwanej dalej Transportem Rowerowym, ze szczególnym naciskiem na promowanie roweru jako środka codziennej komunikacji w mieście i poza nim,
  3. współpraca z organami administracji publicznej poprzez opiniowanie projektów, doradzanie oraz monitorowanie rozwoju infrastruktury rowerowej w celu zapewnienia jej zgodności z ogólnie stosowanymi standardami, dobrymi praktykami oraz potrzebami użytkowników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ruchu rowerowego,
  4. organizacja wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych związanych z tematyką rowerową,
  5. podnoszenie świadomości lokalnej społeczności oraz lokalnych władz samorządowych w zakresie korzyści wynikających z rozwoju Transportu Rowerowego.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. publikacje w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych,
  2. występowanie z inicjatywami obywatelskimi, zgłaszanie koncepcji i projektów,
  3. uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz ciałach doradczych powoływanych przez organy administracji samorządowej, poświęconych tematyce rozwoju infrastruktury rowerowej,
  4. rozpowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie Transportu Rowerowego w społeczności lokalnej oraz wśród przedstawicieli władz samorządowych,
  5. organizację wydarzeń z udziałem rowerzystów,
  6. wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami rowerowymi na terenie kraju i zagranicy w celu wspólnego doskonalenia i kształtowania dobrych praktyk związanych z celami stowarzyszenia.
 8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia,
  3. uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia,
  4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 11. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
  1. uczestniczenia w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w spotkaniach Stowarzyszenia przynajmniej jeden raz w roku,
  3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  5. terminowego płacenia składek członkowskich.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. rozwiązania Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka,
  3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zebraniu Członków lub Przedstawicielowi w formie pisemnej,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia zasad regulaminowych lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów:
  1. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 18. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel.
 19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  2. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
  3. przyjmowanie i odwoływanie członków,
  4. coroczne ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  5. uchwalanie zmian regulaminu,
  6. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  7. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu ruchomości lub nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  8. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  9. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  10. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  11. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 20. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 7-11 podczas Zebrania Członków wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 21. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Zebrania Członków
 24. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn,
  4. zbiórek publicznych,
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach wymienionej w punkcie 4.